לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
55-65 600 1400 וילות ובתים בקו ראשון לים וילות ובתים בארסוף
----- ----- 700
20-25 500 1400 וילות ובתים עורפיים עם נוף חלקי לים
10-13 350 700
15-18 500 1400 וילות ובתים עורפיים ללא נוף לים
10-12 350 700
       

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
50 + ----- 1400 מגרשים בקו ראשון לים מגרשים לבניית בית
----- ----- 700
11-13 ----- 1400 מגרשים עורפיים עם נוף חלקי לים
8-10 ----- 700
09-10 ----- 1400 מגרשים עורפיים ללא נוף לים
5-6 ----- 700
  -----    

תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו.

רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם.

מרתף ומבני עזר שטח עיקרי לבניה שטח מגרש מינימלי סוג חלקה/ יעוד קרקע/ שכונה
82.5 מ"ר 165 מ"ר בשתי קומות 700 מ"ר אזור מגורים
120 מ"ר בקומה אחת
100 מ"ר 330 מ"ר בשתי קומות 1,400 מ"ר
240 מ"ר בקומה אחת
שטחי שרות שטחי שרות מתחת לקרקע
יחידות דיור שטח עיקרי
30 מ"ר, מתוכם 15 מ"ר לחניה מקורה אחת 100 מ"ר
2 330 מ"ר + 6% משטח החלקה (לא יותר מ 84 מ"ר) אזור מגורים א' מיוחד

במידה ויבנה מרתף, ירוכזו בו כל שטחי השרות למעט חניה מקורה.

בכל חלקה תותר הקמת 2 בתים. מרחק מינימאלי בין הבתים: 12 מטר

בריכות: תותר הקמת בריכה שחיה פרטית, מותנה בפתרון התחברות למערכת הניקוז ע"ח מבקש ההיתר. גודל הבריכה עד 12% משטח המגרש הפנוי. נפחה לא יעלה על 150 מ"ק. מבני עזר לבריכה כלולים בשטחי הבניה המותרים.

בבתים עם גגות משופעים: שטח בנוי לכל בית מעל הקרקע יחולק באופן בו לא פחות מ 60% מהשטח הבנוי (שטח עיקרי + שרות) יהיה בקומת הקרקע, והיתרה בקומה ראשונה. בכל מקרה לא יעלה שטח הבניה בקומה הראשונה על 80 מ"ר. בבתים עם גג שטוח: השטח הבנוי לכל בית מעל הקרקע יחולק באופן בו לא פחות מ 50% מהשטח הבנוי (שטח עיקרי + שרות) יהיה בקומת הקרקע והיתרה בקומה ראשונה.

גובה גג משופע יהיה 8.5 מטר לכל היותר. גובה גג שטוח יהיה 7 מטר לכל היותר. גובה קומת קרקע יהיה 5 מטר לכל היותר (מבנה חד קומתי ודו קומתי).

לכל בית ימצאו שתי חניות בתחום החלקה.

ב"אזור מגורים" - אפשרות לבניה נוספת של 6% משטח המגרש, כפוף לתשלום היטל השבחה.