לקוח יקר

מחירון זה, אינו מתיימר להציג הערכות מחיר לבתים ספציפיים.

המחירים מבוססים על עסקאות שנעשו בכל אזור במטרה לתת מושג כללי בלבד לרוכש הפוטנציאלי.

אזור
מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי במ"ר שטח מגרש במ"ר מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
9-12 300-400 500 רחובות שקטים (קרקע פרטית או מנהל מהוון) וילות ובתים ברמת השרון המערבית
18-23 450-500 1000
7-10 300-400 500 רחובות ראשיים (קרקע פרטית או מנהל מהוון)
17-21 450-500 1000

המחירים מתאימים לבתים בני 3– 6 שנים

תיתכן סטייה של 7% במחיר. ההפרשים נובעים מ: 1. מיקום הנכס 2. צורת המגרש 3. אופן אחזקת הבנית 4. ההשקעות הנלוות.

מחיר (במיליוני ₪) שטח בנוי שטח מגרש מאפיין סוג חלקה/יעוד/שכונה
5-7 ----- 500 מ"ר רחובות שקטים (קרקע פרטית) מגרשים לבניה ברמת השרון המערבית
10-13 ----- 1000 מ"ר
4.5-6 ----- 500 מ"ר רחובות ראשיים (קרקע פרטית)
9-12 ----- 1000 מ"ר

תתכן סטייה של 5% במחיר. ההפרשים נובעים ממיקום המגרש וצורתו.

רוב המגרשים נמכרים עם הבית הישן עליהם.

מספר קומות שטח עיקרי לבניה מס' יחידות דיור שטח מגרש מינימאלי סוג חלקה/יעוד קרקע/שכונה
1 או 2 60% כולל שטח חדר יציאה לגג ששטחו המרבי 23 מ"ר 2 750 מ"ר איזור מגורים א'
שטח קומת קרקע מרבי 40% משטח המגרש

ניתן להקים בריכת שחיה בשטח שלא יעלה על 10% מגודל המגרש, מקסימום 70 מ"ר.

ניתן להקים מחסן כשטח שרות, בגודל של 13 מ"ר ופרגולה בשטח של עד 10% מגודל המגרש, בקומת הקרקע.

ניתן לבנות מרתף בשטח תכסית קומת הקרקע. במבנה בו הותרה בניית מרתף לא תותר בנית מחסן.

ניתן להוסיף עליית גג בחלל גג הרעפים. שטח זה יהווה תוספת לאחוזי הבניה שנקבעו בתוכניות.

ניתן לבקש הקלה כמותית בשיעור 6% משטח המגרש בכפוף לתשלום היטל השבחה.

בניית מבני עזר:

בשטח של עד 13 מ"ר ליחידת דיור: בבניינים צמודי קרקע של 2 דירות למגרש.

בשטח של עד 6 מ"ר ליחידת דיור: בבניינים צמודי קרקע בני 3– 6 דירות למגרש.

תותר הקמת חדר יציאה לגג עד 23 מ"ר בתנאי שהגג שטוח.

בבניה חדשה: יותקנו מקומות חניה במרתף. מבנה חניה לא יעלה על 30 מ"ר כשטח שרות.